Organisation

Socialpolitisk Forening Hovedstaden dækker Region Hovedstaden og Region Sjælland

Vedtægter
Foreningens vedtægter fastsættes af generalforsamlingen.
Vedtægterne er senest revideret på generalforsamlingen den 21.3.2018.
De gældende vedtægter kan læses her

Generalforsamling
Generalforsamlingen er Socialpolitisk Forening Hovedstadens øverste besluttende myndighed.
Den årlige generalforsamling holdes i det tidlige forår, i tiden mellem primo februar og ultimo marts.
Indkaldelsen til generalforsamlingen annonceres på hjemmesiden og på facebook, og sendes pr. mail til de medlemmer, foreningen har mailadresse på.
Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte medlemmer. Dog kræver vedtægtsændringer 2/3 af de fremmødtes stemmer.
Generalforsamlingen vælger 3 medlemmer til Yggdrasilpriskomiteen. Komiteen udpeger modtageren af Yggdrasilprisen – læs mere her.
Læs bestyrelsens beretning og referat fra generalforsamlingen 2019.

Bestyrelsen
Foreningens bestyrelse består af 7-9 medlemmer, der vælges på den årlige generalforsamling.
Bestyrelsen forestår foreningens daglige drift og medlemsaktiviteter og er ansvarlig for foreningens økonomi.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer på det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

Bestyrelsens medlemmer i 2019-20
Ove Lund, formand
Patrick Hansen, næstformand
Kirsten Windekilde, kasserer
Halima El Abassi
Jørgen Gundlach
Jørgen Segall
Lauge Rasmussen
Linda Villadsen